Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol

Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol, Rialacháin 2007 go 2018

Le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 go 2018 tugtar cearta dlí dóibhsean atá ag iarraidh rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin gcomhshaol ó údaráis phoiblí. Faoi na Rialacháin, ní mór faisnéis faoin gcomhshaol atá i seilbh údaráis phoiblí nó á coimeád dó, faoi réir eisceachtaí áirithe, a chur ar fáil ar a iarraidh do dhuine ar bith.

Iarratas ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol a Dhéanamh

Ba cheart iarratas faoi na Rialacháin maidir le faisnéis faoin gcomhshaol a chur i scríbhinn go dtí an seoladh seo a leanas:

Aonad Rialála & Riaracháin,

Bonneagar Iompair Éireann,

Ionad Gnó Gheata na Páirce,

Sráid Gheata na Páirce,

Baile Átha Cliath 8,

D08 DK10.

I ríomhphost go dtí AIE@tii.ie

Ba cheart san iarraidh:

  • a lua go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoi na Rialacháin maidir le Faisnéis faoin gComhshaol;
  • sonraí teagmhála lae a thabhairt;
  • a lua go soiléir cén fhaisnéis faoin gcomhshaol atá ag teastáil, agus
  • an fhoirm agus modh rochtana atá ag teastáil a shonrú.

Ba cheart duit a chur in iúl go soiléir go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoi fhorálacha na Rialachán maidir le Faisnéis faoin gComhshaol.  Bí chomh sonrach agus is féidir nuair a bheidh sonraí an iarratais á gcur isteach agat le go mbeidh foireann TII in ann d’iarratas a phróiseáil. Anuas air sin, tabhair, le do thoil, uimhir theagmhála lae dúinn ionas go mbeimid in ann teagmháil leat má bhíonn gá le haon ní a shoiléiriú maidir le d’iarratas.

De ghnáth déantar cinntí ar iarratais faoi na Rialacháin a chur in iúl laistigh de mhí amháin tar éis do TII iad a fháil.

Muirir/táillí ar fhaisnéis a chuirtear ar fáil faoi na Rialacháin maidir le faisnéis faoin gComhshaol.

Ní ghearrtar aon mhuirear ar iarratas ar fhaisnéis faoin gcomhshaol faoi na Rialacháin ábhartha.

Cuardach & Táillí Aisghabhála

Cuardach agus aisghabháil costais Gearrtar € 20 an duine in aghaidh na huaire, faoi réir na méid seo a leanas: 

  • Níl aon táille i bhfeidhm má ghlacann an chuardaigh agus aisghabhála am níos lú ná 5 uair an chloig (.i costas € 100 nó níos lú).
  • Más mó an táille € 100, beidh feidhm ag táillí iomlána, faoi réir uastáille de € 500, mar atá leagtha amach sa piléar a leanas.
  • Más mian leis an costas measta níos mó ná € 700 (.i 35 uair an chloig), féadfaidh TII diúltú an iarraidh a phróiseáil ach amháin má tá an t-iarrthóir sásta bheachtú an iarraidh a thabhairt ar na táillí cuardaigh, aisghabhála agus a chóipeáil faoin teorainn € 700.

Cóipeanna de Thaifid

I gcomhréir le”Treoirlínte maidir le Cur i bhFeidhm Na Rialachán” na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, féadfaidh TII muirir a ghearradh ar chostas a bhaineann le tiomsú, cóipeáil, cló, agus postáil na faisnéise.

  • €0.04 an bhileog d’fhótachóip.
  • €10 do CD-ROM.

Fógrófar i scríbhinn duit sonraí na muirear iarbhír a bhaineann le d’iarratas.

Ba cheart íocaíocht a dhéanamh le seic iníoctha le “Bonneagar Iompair Éireann” (i gcás iarratas ón bpobal) nó ríomhaistriú airgid (i gcás iarratas ó ghnóthais).  Tá sonraí ríomhaistrithe airgid ar fáil ónár Aonad Airgeadais, ríomhphost: accountspayable@tii.ie.

Nós Imeachta Achomhairc

Má dhiúltaítear d’iarratas ar fhaisnéis faoin gcomhshaol go hiomlán nó go páirteach, nó má mheasann tú nár caitheadh i gceart le d’iarratas i gcomhréir le forálacha na Rialachán maidir le Faisnéis faoin gComhshaol, féadfaidh tú, tráth nach déanaí ná mí i ndiaidh duit an cinneadh a fháil, iarraidh ar TII athbhreithniú inmheánach a dhéanamh ar an gcinneadh. Ní ghearrfar aon táille ar an bpróiseas athbhreithnithe inmheánaigh.


De ghnáth eiseofar toradh an athbhreithnithe i scríbhinn, ina gcuirfear an cinneadh agus an chúis leis in iúl duit, laistigh de mhí ón dáta a fuarthas d’iarraidh ar athbhreithniú.

Má bhíonn tú mí-shásta leis an gcinneadh a rinneadh sa phróiseas Athbhreithnithe Inmheánaigh, féadfaidh tú achomharc i scríbhinn a chur, laistigh de shé mhí, chun an Choimisinéara um Fhaisnéis faoin gComhshaol.

Oifig an Choimisinéara Faisnéise
6 Ardán Phort an Iarla, 
Baile Átha Cliath 2, 
D02 W773

Teil: +353 (1) 639 5689
Ríomhphost: applications@oic.ie

Foráiltear leis na Rialacháin maidir le Faisnéis faoin gComhshaol do tháille €50 a ghearradh ar achomharc chun an Choimisinéara um Fhaisnéis faoin gComhshaol. Bíonn feidhm ag táille laghdaithe €15 más sealbhóir cárta leighis é an t-iarratasóir, cleithiúnaí an tsealbhóra cárta leighis nó tríú páirtí a bhfuil achomharc á dhéanamh aige i gcoinne chinneadh an údaráis phoiblí faisnéis áirithe a eisiúint.

Tabhair do d’aire nach ndéanfaidh TII aon sonraí pearsanta a thugann tusa dúinne a phróiseáil i gcomhréir lenár bhFógra um Chosaint Sonraí, atá ar fáil anseo.