An Scéim Deontais Ceannaigh Feithiclí Tromshaothair Breosla Mhalartaigh

FÓGRA CUSTAIMÉIR TÁBHACHTACH

D’éirigh go hiontach le Scéim Deontais Ceannaigh AFHDV agus chuir sí dícharbónú na hearnála lasta chun cinn. Tar éis an fhreagra iontach ó chustaiméirí, ba mhaith linn a fhógairt  go bhfuil cistí don bhliain féilire 2021 ídithe.
 
Tá deis ann fós do spéis sa scéim a léiriú trí iarratas a chur isteach a chuirfear ar liosta feithimh. Sa chás go mbeidh níos mó maoinithe ar fáil, rachfar i dteagmháil go díreach le hiarratais cháilitheacha ar an liosta feithimh.

 
Gheall Éire chun aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin faoin mbliain 2050 agus tá páirt shuntasach le glacadh ag an earnáil iompair. Go dtí seo, braitheann an earnáil iompair in Éirinn go mór ar ola iompórtáilte. Chun an brath seo a laghdú seo, beidh sé bunriachtanach aistriú chuig breoslaí agus teicneolaíochtaí malartacha chun an earnáil a dhícharbónú. Beidh athruithe móra le déanamh ar ár roghanna gnáthbhreosla chun an sprioc seo a bhaint amach.
Chun dícharbónú na hearnála lasta a chur chun cinn agus chun cuideachtaí a spreagadh é seo a dhéanamh, cheap an Roinn iompair Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) chun an Scéim Deontais Ceannaigh Feithiclí Tromshaothair Breosla Mhalartaigh (an Scéim) a riar.

Tá an scéim in ainm is cabhrú le feithiclí tromshaothair breosla mhalartaigh (HDVanna) a cheannach a sháraíonn caighdeáin chomhshaoil infheidhme an Aontais Eorpaigh (an AE) nach gceannófaí murach tacaíocht na Scéime. 

Má tá feithicil bhreosla mhalartaigh ordaithe, ceannaithe nó cláraithe agat cheana féin, NÍL sé incháilithe tacaíocht a fháil faoin Scéim.

Glacfar le hiarratais ar an scéim ón 15 Márta 2021.

Cad í an Scéim Deontais Ceannaigh Feithiclí Tromshaothair Breosla Mhalartaigh?

Bronnann an Scéim deontais chun cabhrú le cuideachtaí agus fiontair ar mian leo feithiclí tromshaothair breosla mhalartaigh (AFHDVanna) nua a cheannach a dtacaíonn an Scéim leo, in ionad feithiclí comhionanna díosail a cheannach. Ríomhtar méideanna deontais mar chéatadán den difríocht i bpraghas idir feithicil AFHDV agus feithicil chomhionann díosail. 
 
Braitheann na leibhéil deontais a bhronntar ar iarratasóirí ar an méid seo a leanas:
  • gléasra cumhachta nó saghas breosla na feithicle a bheartaíonn an t-iarratasóir a cheannach;
  • méid an fhiontair nó na cuideachta a chuireann isteach ar an deontas; agus
  • cibé acu an bhfuair nó nach bhfuair iarratasóirí deontais cheana féin faoin Scéim. 

 Cén saghsanna breosla an dtacaíonn an Scéim leo?

Tacaíonn an Scéim le méid áirithe AFHDVanna a bhfuil an gléasra cumhachta seo a leanas acu agus déantar cur síos níos mionsonraithe orthu i Rialacha na Scéime. Is iad na saghsanna breosla a dtacaítear leo:
  • Gás Nádúrtha Comhbhrúite;
  • Gás Nádúrtha Leachtaithe;
  • Feithiclí Leictreacha Cadhnra;
  • Feithiclí Leictreacha Hibrideacha Inluchtaithe; agus
  • Feithiclí Leictreacha Breosla-Chille.
Tá na catagóirí feithicle agus na réimsí meáchain a liostaítear agus sa cháipéis samplaí oibrithe incháilithe tacaíocht deontais fhéideartha a fháil faoin Scéim. D’fhéadfaí ní ba mhó saghsanna agus catagóirí feithiclí a chur san áireamh i leaganacha den Scéim amach anseo de réir mar a iontrálann níos mó feithiclí tromshaothair breosla mhalartaigh an margadh.

Conas a dheimhním méid mo ghnólachta nó mo ghnóthais?

Deimhnítear méid an ghnóthais trí shainmhíniú a d’fhorbair an AE agus atá bunaithe ar an líon foirne agus ar láimhdeachas.

De réir rialacha an AE maidir le cúnamh stáit, tá fiontair ‘beaga’ incháilithe do leibhéil níos airde de chúnamh ná mar atá fiontair ‘meánmhéide’ nó ‘móra’. Is féidir teacht ar eolas breise ar mhéid d’fhiontair a dheimhniú i Rialacha na Scéime, tá nasc leis anseo, agus san eagrán is déanaí de Threoir Úsáideora an AE maidir leis an sainmhíniú ar Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (FBManna).

Déantar achoimriú sa tábla seo a leanas ar an sainmhíniú a thugtar ar mhéideanna gnóthas faoin Scéim agus conas a bhaineann seo leis méid iomlán uasta cúnaimh atá ar fáil d’iarratasóirí incháilithe. Taispeántar freisin an méid cistiú a d’fhéadfadh bheith ar fáil in aghaidh na feithicle, ag brath ar mhéid gnóthas iarratasóra. Is tábhachtach a thabhairt faoi deara gurb é an méid iomlán uasta cúnaimh a chuirtear ar fáil in aghaidh an ghnóthais (cleamhnaithe san áireamh) €500,000. 

Tábla 1. Méid an ghnóthais agus an céatadán den difreálach praghais

MÉID AN GHNÓTHAISBEAGMEÁNMHÉIDEMÓR
Líon foirne; láimhdeachas/clár comhardaithe iomlán Níos lú ná 50 ball foirne; ≤ € 10 m/≤ € 10 m Níos lú ná 250 ball foirne; ≤ € 50 m/≤ € 43 m Níos mó ná 250 ball foirne; > € 50 m/> € 43 m
Méid uasta cúnaimh in aghaidh na feithicle in aghaidh mhéid an ghnóthais 60% den difreálach praghais 50% den difreálach praghais 40% den difreálach praghais

Cad é an difreálach praghais?

Is é an difreálach praghais an difríocht idir praghas ceannaigh (gan CBL agus aon lascainí eile a áireamh) an AFHDV agus an praghas ceannaigh (gan CBL agus aon lascainí a áireamh) atá ar a chomhionann díosail.

Difreálaigh phraghais agus leibhéil deontais a ríomh

HDVanna Gáis Nádúrtha Chomhbhrúite (CNG);

I gcás HDVanna incháilithe CNG, leagtar amach thíos i dTábla 2 na difreálaigh phraghais agus na leibhéil deontais uasta.

Tábla 2. HDVanna CNG 

SAGHAS NA FEITHICLEMEÁCHAN (OLLMHEÁCHAN FEITHICLE NÓ GVW) I DTONNAÍ MÉADRACHADIFREÁLACH PRAGHAIS IOMLÁN CNG IN AGHAIDH SHAGHAS NA FEITHICLELEIBHÉIL DEONTAIS UASTA IN AGHAIDH NA FEITHICLE INCHÁILITHE CNG (BRAITHEANN AN % AR MHÉID AN FHIONTAIR)
      40% den difreálach (Fiontar ‘mór’) 50% den difreálach (Fiontar ‘meánmhéide’) 60% den difreálach (Fiontar ‘beag’)
Veaineanna Idir 3.5t agus 4.5t €5,700 €2,280 €2,850 €3,420
Trucailí Idir 16t agus 46t €25,000 €10,000 €12,500 €15,000
Trucailí bruscair (a ualaítear ar chúl nó ‘leoraithe bruscair’) Feithicil chríochnaithe (fonnadh agus cabhailobair thart ar 26t san áireamh) €27,000 €10,800 €13,500 €16,200

Nuair a lorgaíonn iarratasóirí feithicil tromshaothair (HDV) CNG a bhfuil ollmheáchan os cionn 3.5 tonna orthu a cheannach nach dtagann faoi chuimsiú na gcatagóirí a leagtar amach i dTábla 2 (e.g. busanna agus cóistí faoi chumhacht CNG), déanfar athbhreithniú ar iarratais ar bhonn cás ar chás. 

Má mheastar go bhfuil iarratasóir incháilithe tacaíocht a fháil, ar mhaithe le leibhéil tacaíochta deontais a dheimhniú, ríomhfar an difreálach praghais don HDV CNG ábhartha ar bhealach atá cosúil leis an mbealach a ríomhtar difreálaigh phraghais do HDVanna leictreacha cadhnra, hibrideacha inluchtaithe agus breosla-chille incháilithe agus aird ar na catagóirí bonnlíne díosail a dtugtar cuntas orthu i dTábla 4 thíos. 

Mura gcuirtear saghas an HDV CNG a bhfuil tacaíocht á hiarraidh agat dó san áireamh i dTábla 2 nó Tábla 4, ní bheifear in ann tacaíocht a chur ar fáil dó faoin leagan seo den Scéim. D’fhéadfaí níos mó saghsanna agus meáchain feithiclí a chur san áireamh i leaganacha den Scéim amach anseo de réir mar a iontrálann níos mó feithiclí tromshaothair breosla mhalartaigh an margadh.

HDVanna Gáis Nádúrtha Leachtaithe (LNG)

I gcás HDVanna incháilithe LNG, leagtar amach thíos i dTábla 3 na difreálaigh phraghais agus na leibhéil deontais uasta.

Table 3. Trucailí LNG

FEITHICILMEÁCHAN (OLLMHEÁCHAN FEITHICLE NÓ GVW) I DTONNAÍ MÉADRACHADIFREÁLACH PRAGHAIS IOMLÁN LNG IN AGHAIDH SHAGHAS NA FEITHICLELEIBHÉIL DEONTAIS UASTA IN AGHAIDH NA FEITHICLE INCHÁILITHE LNG (BRAITHEANN AN % AR MHÉID AN FHIONTAIR)
      40% den difreálach (Fiontar ‘mór’) 50% den difreálach (Fiontar ‘meánmhéide’) 60% den difreálach (Fiontar ‘beag’)
Trucailí Idir 26t agus 46t €50,000 €20,000 €25,000 €30,000

Feithiclí Leictreacha Cadhnra (BEV), Feithiclí Leictreacha Hibrideacha Inluchtaithe (PHEVanna) agus Feithiclí Leictreacha Breosla-Chille (PHEVanna)

I gcás BEVanna, PHEVanna agus FCEVanna laistigh de na réimsí meáchain a leagtar amach thíos, is é an difreálach praghais an difríocht idir an praghas bonnlíne díosail a liostaítear i dTábla 4 agus an praghas ceannaigh (gan CBL agus lascainí a áireamh) atá ar shonrasc ceannaigh na feithicle atá le soláthar ag an iarratasóir mar chuid den phróiseas iarratais.

Is féidir an ríomh seo a achoimriú mar seo a leanas:

Difreálach praghais = (praghas ceannaigh AFHDV) - (costas bonnlíne HDV comhionann díosail) 

nuair nach n-áirítear le praghas ceannaigh an AFHDV agus costas bonnlíne an HDV comhionann díosail CBL ná aon lascainí a chuirtear i bhfeidhm.

Table 4. Praghsanna ceannaigh bonnlíne díosail (gan CBL a áireamh) agus catagóirí feithiclí chun deontais BEV, PHEV agus FCEV a ríomh 

CATAGÓIR AN AESAGHAS NA FEITHICLERÉIMSE MEÁCHAIN (OLLMHEÁCHAN FEITHICLE NÓ GVW)PRAGHAS CEANNAIGH BONNLÍNE DÍOSAIL (GAN CBL A ÁIREAMH)
N2 Veain/trucail éadrom Os cionn 3.5t go dtí thart ar 5t €30,000
N2 Veain/trucail éadrom Idir thart ar 5.5t agus 8.5t €39,000
N2 and N3 Trucail Os cionn 8.5t go dtí 16t €59,000
N3 Trucail Os cionn 16t go dtí 19t €85,000
N3 Trucail Os cionn 19t go dtí 46t €106,000
N3 Trucail bhailithe bruscair (trucail bhruscair a ualaítear ar chúl nó ‘leoraí bruscair’) (An fheithicil chríochnaithe ina bhfuil fonnadh agus cabhailobair atá thart ar 26t ar meáchan) €210,000
M2 Mionbhus Ina bhfuil thart ar idir 11 agus 17 suíochán (Thart ar réimse meáchain tháscaigh idir 3.5t agus thart ar 5t) €41,000
M3 Bus meánmhéide Ina bhfuil thart ar idir 21 agus 32 suíochán (Thart ar réimse meáchain tháscaigh idir thart ar 8t agus 10t) €180,000
M3 Bus aon urláir Ina bhfuil thart ar bhreis agus 40 suíochán (Thart ar réimse meáchain tháscaigh idir thart ar 11t agus 14t) €175,000
M3 Cóiste aon urláir Ina bhfuil thart ar bhreis agus 40 suíochán (Thart ar réimse meáchain tháscaigh idir thart ar 13.5t agus níos mó) €290,000
M3 Cóiste dhá urlár Thart ar 75+ suíochán agus urlár íseal le rampa rochtana €430,000
M3 Bus dhá urlár (Díosal Euro VI) thart ar 65+ suíochán €255,000

Eolas breise ar an Scéim Deontais AFHDV

Is féidir sonraí breise faoi Rialacha na Scéime  a fháil anseo.
Is féidir teacht ar shamplaí de Mhéideanna Deontais a ríomhadh anseo.
Is féidir teacht ar Fhógra um Chosaint Sonraí na Scéime anseo.

Conas iarratas a dhéanamh ar an Deontas

Chun tús a chur leis an bpróiseas iarratais, líonfaidh an t-iarratasóir an Fhoirm Iarratais agus seolfaidh sé/sí é ar ríomhphost chuig: afhdvgrant@emovis.ie

Léirítear an próiseas iarratais ardleibhéil iomlán sa léaráid seo a leanas. Is féidir teacht ar amfhrámaí táscacha do na céimeanna éagsúla sa phróiseas in teimpléad Litir Thairisceana an Deontais agus i dtéarmaí agus coinníollacha na Scéime. 

Teagmháil

Chun teacht ar bhreis sonraí faoin Scéim, déan teagmháil, le do thoil, le Emovis, Oibreoir na Scéime, ag: