Seandálaíocht Bóithre

Is cuid lárnach de phróiseas pleanála na mbóithre náisiúnta agus scéim an iarnróid éadroim agus déanann Rannóg Seandálaíochta & Oidhreachta TII é a bhainistiú go díreach le súil ár n-oibleagáidí reachtúla a chomhíonadh, dea-chleachtais a chur i bhfeidhm, costais a smachtú, scéimeanna bóithre náisiúnta a sheachadadh go héifeachtúil agus torthaí inúchtaí seandálaíochta atá maoinithe ag TII a scaipeadh.

Tá an Rannóg Seandálaíochta & Oidhreachta freagrach as impleachtaí seandálaíochta tionscadail bhóithre náisiúnta a bhainistiú. Tá na feidhmeanna bainistíochta rialaithe ag na riachtanais atá sa chead pleanála, agus ag an reachtaíocht maidir leis an gcomhshaol agus le séadchomharthaí náisiúnta; go háirithe coinníollacha atá leagtha síos ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir leis an mbealach a dhéantar tochailtí seandálaíochta agus a phléitear le láithreáin agus le gnéithe nua-aimsithe. Déantar na feidhmeanna bainistíochta seo a fheidhmiú trí shainchomhairleoirí seandálaíochta a thabhairt isteach agus, nuair is cuí, déanann seandálaithe TII an obair iad féin.

Is é an príomhchuspóir, na hoibreacha seandálaíochta a chríochnú sula dtosaítear ar thógáil, chun nochtadh do riosca agus chun nochtadh do chostais a d’fhéadfadh a éirí as don eagraíocht a íoslaghdú. Baineann sé seo go háirithe le conarthaí Deartha agus Tógála agus le conarthaí Comhpháirtíochta Phríobháidí Poiblí.

Is príomhchuspóir é freisin deimhin a dhéanamh de go mbaintear tairbhe iomlán as an méid ollmhór faisnéise atá curtha ar fáil ag an obair atá maoinithe ag TII agus go n-úsáidtear an fhaisnéis ní hamháin sa phróiseas déanta cinntí agus pleanála tionscadail, ach go scaiptear an fhaisnéis sin i measc an phobail freisin. Is mór an chabhair na gníomhaíochtaí seo chun feasacht ar an saol mar a bhíodh a ardú i measc pobail áitiúla trína ritheann na scéimeanna bóithre náisiúnta agus iarnróid éadroim.

Is é an tionchar iomlán a bhíonn ag an obair sheandálaíochta i leith bainistiú scéimeanna, treoir maidir le dea-chleachtas, scaipeadh agus taighde ná go gcinntíonn sé ní hamháin go gcomhlíonann TII a oibleagáidí reachtúla mar atá siad leagtha síos i bpolasaithe agus i reachtaíocht an stáit, ach go léiríonn sé freisin tiomantas na heagraíochta iad a chomhlíonadh ina n-iomláine. Ciallaíonn na hiarrachtaí seo a dhéanann TII go mbímid chun tosaigh maidir le forbairt agus le cur i bhfeidhm teicneolaíochtaí agus teicnící nua iniúchta agus tochailte, rud a bhíonn go mór chun leasa d’éifeachtúlacht ár gcuid oibre seandálaíochta ar scéimeanna bóithre náisiúnta agus iarnróid éadroim. Le chéile, tacaíonn na hoibreacha seo ar fad le croíchuspóir na heagraíochta an fhorbairt inbhuanaithe a chur chun cinn.