Seirbhísí

Ag céimeanna tosaigh tionscadail iompair, díríonn an t-iniúchadh seandálaíochta ar láithreáin agus ar limistéir inspéise seandálaíochta arb eol iad a bheith ann a aithint chun cabhrú le bealach oiriúnach a roghnú.

Ráiteas Tionchair Timpeallachta

Tar éis don bhealach a roghnú agus in éineacht leis an bpróiseas innealtóireachta agus deartha ailtireachta déantar breis staidéar dheascbhunaithe agus siúltar páirceanna an bhealaigh roghnaithe mar chuid de réamhoibreacha chun an ghné seandálaíochta de Ráiteas Tionchair Timpeallachta a chur i dtoll a chéile. Le linn an phróisis d’fhéadfaí freisin iniúchtaí seandálaíochta a dhéanamh ag baint úsáide as teicnící ar nós suirbhé geofisiceach, suirbhé fo-uisce agus tochailt tástála. Tugann torthaí na n-iniúchtaí sin treoir don Ráiteas Tionchair Timpeallachta maidir le hacmhainneacht an bhealaigh agus maidir le bearta a chaithfear a chur i gcrích chun na héifeachtaí ar an tseandálaíocht a fheabhsú.

Obair sheandálaíochta le linn chéim na tógála

Tar éis gur faomhadh an scéim agus le linn chéim na tógála cuirfear i bhfeidhm gach beart a bhfuil gá leis agus a leagadh síos sa Ráiteas chun éifeachtaí ar an tseandálaíocht a fheabhsú. Seans mar sin gur ghá suirbhéanna staide a dhéanamh agus láithreáin seasta seandálaíochta a thaifead agus measúnaithe breise seandálaíochta a dhéanamh (e.g. suirbhéanna geofisiceacha, tochailtí tástála) nuair nárbh fhéidir iad seo a dhéanamh roimhe sin. Tar éis don obair allamuigh sin a bheith críochnaithe cuirtear tuarascáil le chéile ina dtugtar mionsonraithe thorthaí an mheasúnaithe.

Is annamh gur féidir tástálacha a dhéanamh roimh an gcéim thógála i limistéir forbartha uirbeacha toisc a mhéad is a chuirfí isteach ar an trácht agus ar an bpobal. Dá bharr sin is gnách monatóireacht seandálaíochta a dhéanamh ar oibreacha corraíola chun seandálaíocht a aithint agus a chosaint.

Tochailt agus taifead

Déanfar tochailt agus taifead seandálaíochta ar aon láithreán a aithnítear le linn iniúchtaí nó monatóireachta sula dtosnófar aon oibreacha tógála eile. I dtochailt seandálaíochta déanta an bharrithir nó na scraitheanna uachtair a chlúdaíonn na taisí seandálaíochta a bhaint. Baintear agus déantar scamhadh ansin ar gach scraith seandálaíochta i seiceamh droim ar ais lenar síleagadh iad. Déantar taifead ar an láithreán ar gach céim le cur síos i scríbhinn, grianghraif agus le samplaí agus líníochtaí nasctha le heangach suirbhé láithreáin.

Doiciméadacht agus tuairisciú iarthochailte

Tar éis do na hoibreacha láithreáin cuirtear tús le staidéar agus anailís ar na taifid agus ar na fionnachtana a tógadh ón láithreán. Is é seo an chéim iarthochailte agus is cuid thábhachtach den phróiseas é a chinntíonn go ndearnadh taifead agus doiciméadú iomlán do na glúine atá le teacht. Ar dtús cuirtear le chéile tuarascáil le sonraí na dtorthaí tosaigh den tochailt. Ina dhiaidh sin cuirtear torthaí an staidéir agus na hanailíse mionsonraithe, in éineacht le grianghraif agus líníochtaí i dtuarascáil deiridh le léaráidí, ar an láithreán.

Foireann seandálaíochta TII nó sainchomhairleoirí seandálaíochta thar ceann TII a dhéanann na suirbhéanna agus na hiniúchtaí seandálaíochta Luas a bhfuil cur síos orthu thuas.