Polasaí Ionaid Seirbhíse

FÓGRA COMHAIRLIÚCHÁIN POIBLÍ

Tá Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) ag tabhairt faoi athbhreithniú ar pholasaí maidir leis an soláthar d’ionaid seirbhíse ar chodanna de mhótarbhealaigh agus de dhébhealaigh den ghréasán bóithre náisiúnta. Chomh maith leis an soláthar de limistéir do thiománaithe le bheith in ann sos a thógáil agus a scíth a ligean go slán sábháilte, is iondúil go mbíonn áiseanna bia, breosla agus leithris le fáil in ionaid seirbhíse.
 
Foilsíodh an doiciméad reatha an BIÉ um Polasaí Ionaid Seirbhíse, atá ar fáil ach an nasc seo a chliceáil, in 2014, tar éis athbhreithniú cuimsitheach a bheith déanta ar líonraí mótarbhealaí agus débhealaigh chun príomhláithreacha a aithint inar theastaigh ionaid seirbhísí. 
 
Mar fhaisnéis chúlra, ullmhaíodh páipéar comhairliúcháin ina bhfuil an comhthéacs d'fhorbairt an bheartais leagtha amach; agus na réimsí seirbhíse a osclaíodh nó atá á dtógáil ó 2014 i leith.
 
Táthar ag lorg aighneachtaí agus ba chóir “Comhairliúchán ar Pholasaí Ionaid Seirbhíse” a mharcáil orthu. Is féidir an aighneacht a chur trí ríomhphost chuig serviceareapolicy@tii.ie faoin Aoine, an 27 Meán Fómhair 2019 nó roimhe sin.
 
Nó, de mhalairt air sin, is féidir aighneachtaí a chur sa phost chuig:
 
Comhairliúchán maidir le hIonaid Seirbhíse
An Rannóg Pleanála Straitéisí & Iompair
Bonneagar Iompair Éireann 
Lárionad Gnó Gheata na Páirce
Sráid Gheata na Páirce
Baile Átha Cliath 8
D08 DK10
Éire
 
An Chosaint Sonraí
Próiseálann BIÉ sonraí pearsanta de réir na téarmaí atá ina Fhógra maidir le Cosaint Sonraí.
 
Saoráil Faisnéise agus Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol
Tagann BIÉ faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 go 2018. Dá réir sin, tiocfaidh aighneachtaí a fhaightear mar chuid den chomhairliúchán poiblí seo faoi réir fhorálacha an Achta agus na Rialachán.
 
Trí aighneacht a dhéanamh faoin gcleachtadh comhairliúcháin phoiblí seo beidh sé curtha in iúl agat go n-aithníonn tú an méid atá luaithe thuas, agus go dtoilíonn tú leis.