Tionscadail & Feabhsúcháin

Is é is cuspóir do chlár caiteachais chaipitiúil TII feabhas a chur ar shábháilteacht agus ar éifeachtúlacht an ghréasáin bóithre náisiúnta chun go mbeidh sé oiriúnach d'fheidhm lastais, gnó agus taistil shóisialta..

Is mór an tairbhe dár sábháilteacht is dár saoil iad feabhsúcháin ar an ngréasán bóithre agus bíonn siad mar bhonn faoi pholasaithe an Rialtais. Cabhraíonn siad le:

  • Daoine a shábháil ar an mbás agus gortaithe a laghdú
  • Costas taistil do ghnóthaí agus do dhaoine aonair a laghdú
  • Forbairt réigiúnach, infheistíocht turasóireachta agus ghnó a éascú
  • Dálaí comhshaoil a fheabhsú trí astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú
  • Fáil réidh le plódú tráchta i mbailte agus i sráidbhailte ar fud na tíre  

Páirtíochtaí Príobháideacha Poiblí

Tá polasaí ag an Údarás feabhsúcháin ghréasáin a chur i bhfeidhm le tionscadail PPP nuair is cuí, ar scéimeanna mótarbhealaigh agus ar mhór-thrasrianta aibhneacha mar shampla. Faigh breis eolais ar PPP.

Tosaíochtaí Feabhsúcháin

Tá an-dul chun cinn déanta le huasghrádú an ghréasáin bóithre náisiúnta le tamall de bhlianta anuas, ach tá obair fós le déanamh. Tá an luas ag a bhfuil an tÚdarás in ann an gréasán a fheabhsú teoranta ag na leibhéil mhaoinithe a chuirtear ar fáil, agus ar an drochuair tá na leibhéil mhaoinithe atá beartaithe do 2012-2016 íseal go leor.


Go hachomair is iad seo a leanas tosaíochtaí an Údaráis:   

Bainistíocht Sócmhainní, Athshlánú Gréasáin agus Oibríochtaí Gréasáin

Is é an chéad tosaíocht, tar éis na ngealltanas a tugadh cheana féin a chomhlíonadh, ná luach sócmhainní, iontaofacht, agus feidhmiúlacht an ghréasáin a chothú.

Feabhsúcháin Bóithre Náisiúnta den Dara Grád, Tionscadail Feabhsúcháin Scrogall Tráchta agus Tionscadail Bhainistíochta Tráchta

Aithníodh, sa Staidéar ar Riachtanais Bhóithre Náisiúnta den Dara Grád, bail gach bhealaigh agus an feabhsú atá ag teastáil dó, mar aon le réamhbheartú tosaíochta.  Tá an tÚdarás tiomanta d'fheabhsúcháin a chur i bhfeidhm de réir mar is féidir leis an maoiniú a chuirfear ar fáil, agus cuireadh roinnt scéimeanna tríd an bpróiseas pleanála le go mbeifear ullamh chun tógáil a thúisce a chuirfear an maoiniú ar fáil.

Tionscadail Feabhsúcháin Gréasáin

Leis an infheistiú atá déanta sa ghréasán bóithre náisiúnta le roinnt blianta anuas tá feabhas mór tagtha ar a lán de na bóithre náisiúnta is straitéisí agus is gnóthaí. Leis na feabhsuithe seo tá claochlú tagtha ar na bealaí áirithe seo agus tá leasanna eacnamaíocha tugtha leo ar fiú iolruithe dá gcostais iad.


San fhoilseachán 'A Decade of Progress' tá cuntas ar an dul chun cinn atá déanta le deich mbliana anuas.