Sábháilteacht Tógála

Tá sláinte agus sábháilteacht na ndaoine uile atá fostaithe ar thionscadail tógála an TII agus iadsan a mbíonn tionchar ag na hoibreacha orthu, ríthábhachtach don TII.

Tá TII ag súil go ndéantar gach obair thógála i gcomhlíonadh leis an An Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005: Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Feidhme Ghinearálta), Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Tógáil) 2013 agus le haon Rialacháin, Cóid Chleachtais agus Treoir ábhartha. 

Tá sé mar aidhm leis Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Tógáil) 2013 oibrithe i dtionscal na tógála a chosaint ar thimpistí agus ar dhrochshláinte.  Faoi na Rialacháin, agus ag brath ar an múnla soláthair a bhunaítear le haghaidh gach tionscadail, coinneoidh BI‏É na róil mar Chliaint, Maoirseoir Tionscadail Céim Deartha (PSDP), Maoirseoir Tionscadail Céim Tógála (PCCS), nó ceapfar sainchomhairleoirí agus/nó conraitheoirí leis na róil sin a ghlacadh. Chun ligean do TII a dhualgas mar Chliant a chomhlíonadh i gcomhréir le Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Tógáil) 2013, tá sé de cheanglas ar shainchomhairleoirí/chonraitheoirí a n-inniúlacht agus a gcumas róil an PSDP, PSCS a ghlacadh a thaispeáint.  

Déanann BI‏É iniúchtaí sábháilteachta chun monatóireacht agus seiceáil a dhéanamh ar fheidmíocht na gconraitheoirí atá ag obair ar thionscadail TII. Comhoibreoidh TII go dlúth leis na sainchomhairleoirí agus conraitheoirí lena chinntiú go dtagann feabhas leanúnach ar shláinte agus sábháilteacht ar ár dtionscadail tógála. 

Sábháilteacht Tógála Bóithre

Tá ardmheas ag Bonneagar Iompair Éireann ar shábháilteacht a foirne agus iadsan uile a mbaineann a oibríochtaí leo.  Chun na críocha sin, tá roinnt beart tugtha isteach ag an eagraíocht le tamall de bhlianta anuas chun feabhas a chur ar chaighdeán na sábháilteachta san earnáil tógála.   Déanaimid ár ndícheall cur chuige leanúnach a bheith againn i leith bainistiú sábháilteachta ar ár scéimeanna bóthair agus chabhraigh an clár nua cigireachta láithreáin chun é sin a dhéanamh.  Tá sé ar ár gcumas anois tagarmharcáil in aghaidh caighdeán tionscail, rud a chiallaíonn go rabhamar ábalta feabhsuithe a dhéanamh lenár gcomhsholáthraithe.