Sábháilteacht Tógála

Tá sláinte agus sábháilteacht na ndaoine uile atá fostaithe ar thionscadail tógála an TII agus iadsan a mbíonn tionchar ag na hoibreacha orthu, ríthábhachtach don TII.

Tá TII ag súil go ndéantar gach obair thógála i gcomhlíonadh leis an An Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005: Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Feidhme Ghinearálta), Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Tógáil) 2013 agus le haon Rialacháin, Cóid Chleachtais agus Treoir ábhartha. 

Tá sé mar aidhm leis Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Tógáil) 2013 oibrithe i dtionscal na tógála a chosaint ar thimpistí agus ar dhrochshláinte.  Faoi na Rialacháin, agus ag brath ar an múnla soláthair a bhunaítear le haghaidh gach tionscadail, coinneoidh BI‏É na róil mar Chliaint, Maoirseoir Tionscadail Céim Deartha (PSDP), Maoirseoir Tionscadail Céim Tógála (PCCS), nó ceapfar sainchomhairleoirí agus/nó conraitheoirí leis na róil sin a ghlacadh. Chun ligean do TII a dhualgas mar Chliant a chomhlíonadh i gcomhréir le Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Tógáil) 2013, tá sé de cheanglas ar shainchomhairleoirí/chonraitheoirí a n-inniúlacht agus a gcumas róil an PSDP, PSCS a ghlacadh a thaispeáint.  

Déanann BI‏É iniúchtaí sábháilteachta chun monatóireacht agus seiceáil a dhéanamh ar fheidmíocht na gconraitheoirí atá ag obair ar thionscadail TII. Comhoibreoidh TII go dlúth leis na sainchomhairleoirí agus conraitheoirí lena chinntiú go dtagann feabhas leanúnach ar shláinte agus sábháilteacht ar ár dtionscadail tógála. 

Sábháilteacht Tógála Bóithre

Tá ardmheas ag Bonneagar Iompair Éireann ar shábháilteacht a foirne agus iadsan uile a mbaineann a oibríochtaí leo.  Chun na críocha sin, tá roinnt beart tugtha isteach ag an eagraíocht le tamall de bhlianta anuas chun feabhas a chur ar chaighdeán na sábháilteachta san earnáil tógála.   Déanaimid ár ndícheall cur chuige leanúnach a bheith againn i leith bainistiú sábháilteachta ar ár scéimeanna bóthair agus chabhraigh an clár nua cigireachta láithreáin chun é sin a dhéanamh.  Tá sé ar ár gcumas anois tagarmharcáil in aghaidh caighdeán tionscail, rud a chiallaíonn go rabhamar ábalta feabhsuithe a dhéanamh lenár gcomhsholáthraithe. 

Construction of Road Schemes Health and Safety Advice Note Manual

This advice manual outlines the expectations of Transport Infrastructure Ireland (TII). It has a series of illustrations showing good practices and not so good practices across the industry. It is designed to be clear and simple and to help drive improvement across all TII sites. These advice notes have been put together based on situations which have been encountered while carrying out the Site Safety Inspections and Temporary Safety Measure Inspections. Safety performance is generally improving across the industry, however, that does not mean we should take our eye off the ball. There needs to be a pre-planning process in place for all tasks, no matter how great or small the risk. Pre-planning will ensure that there is a process in palce to prevent accidents from happening and to keep the standard of safety management at a high level. These advice notes are an excellent communication tool for sharing learnings and good practices that are being utilised on projects across the industry, It is important to note also that by issuing these advice notes, we are not saying that this is the correct and safest way forward but merely an advice that this is the best way we have seen it done during inspections.